Oferta

 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy;
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego;
 • Pomoc w procedurach administracyjnych w celu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego;
 • Weryfikacja kosztorysów;
 • Wybór wykonawców budowlanych – kontraktacja;
 • Odbiór prac zanikowych;
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji odbiorowej;
 • Weryfikacja procesu inwestycyjnego pod względem technicznym, finansowym jak i również organizacyjnym;
 • Sporządzanie umów z Wykonawcą / Zleceniobiorcą
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – szkolenia
 • Obsługa BHP na budowie